วัดพระธาตุห้าดวง ตั้งอยู่ในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นที่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน เคยเสวยพระชาติเป็นพระโค ชื่อว่า “อุศุภราช” และพระองค์ยังได้เสด็จมาประทาน “พระเมโตธาตุ” หรือ “พระธาตุที่เกิดจากน้ำล้างมือของพระพุทธเจ้า” ไว้ที่นี่ถึงห้าองค์ ที่ผ่านมาทางวัดได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศิษยานุศิษย์ในสายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วัดท่าซุง) และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูบาวงศ์ แห่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ได้มารวมน้ำใจกันบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา จากวัดที่ถูกทิ้งร้าง ไม่มีใครรู้จัก กลายเป็นวัดมีความงดงามและเป็นที่รู้จักแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันทางวัดกำลังบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์ ที่ประดิษฐาน “พระเมโตธาตุ” ทั้งห้าพระองค์โดยการหุ้มทองจังโก้และปิดทองคำเปลว ซี่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สูงที่สุดที่สามารถหาได้อยู่ในขณะนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา บูชาพระคุณความดี ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และครูบาอาจารย์ทุกองค์ ที่ท่านได้เมตตา อุตส่าห์รักษาองค์พระธาตุ ให้คงอยู่จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ให้เราทั้งหลายได้กราบสักการะจนทุกวันนี้ และทางวัดกำลังก่อสร้างอุโบสถ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก ใช้งบประมาณในการก่อสร้างไปแล้วทั้งสิ้น ๑๓ ล้านบาท ปัจจุบันกำลังจะปูพื้นหินภายในอุโบสถ จำนวน ๒๑๐ ตารางเมตร จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการสร้างมหากุศลในครั้งนี้ เพื่อเป็นหนทางแห่งมรรคผล นิพพานในชาติปัจจุบัน โดย
๑. ร่วมเป็นเจ้าภาพแผ่นทองเหลือง หุ้มองค์พระเจดีย์แผ่นละ ๓๐๐ บาท
๒. ร่วมเป็นเจ้าภาพแผ่นทองคำเปลวปิดองค์พระธาตุ แผ่นละ ๕ บาท
(ส่งเป็นปัจจัยมาจะดีกว่าส่งทองคำเปลวมา เพราะสีของทองคำเปลวแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน)
๓. ร่วมเป็นเจ้าภาพปูพื้นหินภายในอุโบสถ ตารางเมตรละ ๓,๕๐๐ บาท (เจ้าภาพ ๑ ตารางเมตร มีพระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องมหาจักรพรรดิแบบห้อยคอ มอบให้ ๑ องค์ เจ้าภาพ ๑๐ ตารางเมตรขึ้นไป มีพระสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องมหาจักรพรรดิขนาดหน้าตัก ๙ นิ้วมอบให้ ๑ องค์)
              สามารถส่งปัจจัยร่วมสร้างมหากุศลในครั้งนี้ได้โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม
              พระอนันต์ อนนฺโท วัดพระธาตุห้าดวง ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ๕๑๑๑๐
              หรือโอนเข้าบัญชี วัดพระธาตุห้าดวงโดยพระอนันต์ อานนฺโท ธนาคารกสิกรไทย สาขาลี้ ออมทรัพย์ เลขที่ ๓๔๗-๒-๑๙๘๗๖-๘ โอนแล้วกรุณาแจ้งให้ทางวัดทราบด้วยว่าท่านต้องการทำบุญอะไร ที่หมายเลขโทรศัพท์ (๐๕๓) ๕๗๐๒๔๔ หรือ ๐๘๑-๖๐๒-๗๔๓๗
หมายเหตุ ท่านใดต้องการใบโมทนาบัตร กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง