คำนำ

            กระโถน เป็นภาชนะที่ใช้สำหรับใส่ของที่เขาทิ้งแล้ว เพื่อจะได้ไม่สกปรกเลอะเทอะเกลื่อนกลาด กระโถนจึงเป็นที่ใส่ของสารพัด กลายเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไป
            แต่ในความเป็นจริงนั้น กระโถนเป็นสิ่งที่เราควรจะเลียนแบบ ควรจะทำตามให้ได้ กระโถนรองรับทั้งของที่สะอาดและไม่สะอาด โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เราสามารถทำใจให้เป็นแบบกระโถนได้ เราจะมีความสุขมาก
            อย่าไปรังเกียจกระโถนความสกปรกทุกอย่างเป็นตัวเราสร้างขึ้นทั้งนั้น กระโถนช่วยรองรับและแสดงให้เห็นความจริงว่า ตัวเราเองนั้นแท้จริงสกปรกขนาดไหน? โดยลำพังแล้วกระโถนนั้นสะอาดอยู่เสมอ
            สารพัดข้าวของในกระโถนนั้น ถ้าเราลองคุ้ยหาดูอาจจะพบของดีซ่อนอยู่ได้ไม่ยาก กระโถนบ้านเศรษฐีนั้นอาจมีเศษแก้วแหวนเงินทองทิ้งอยู่ คนยากคนจนสามารถนำมาประทังชีวิตของตนให้อยู่รอดได้
            “กระโถนข้างธรรมาสน์” โดยเฉพาะธรรมาสน์ของ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ นั้น มีธรรมะเล็ก ๆ น้อย ๆ ตกอยู่มากใครยอมเสียเวลาคุ้ยหา อาจจะได้รับประโยชน์ที่คาดไม่ถึง
            หากมีความดีในหนังสือนี้อยู่บ้าง อาตมาขอน้อมถวายบูชาคุณของ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ผู้็เป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพรักเหนืออื่นใด ถ้ามีข้อความใดล่วงเกินต่อผู้หนึ่งผู้ใด อาตมาขอกราบขอขมากรรมนั้นมาในโอกาสนี้ด้วย

จากใจจริง
พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ
๑ มกราคม ๒๕๔๗

เล่าสู่กันฟัง

            สิบปีเศษที่ผ่านมา ณ “บ้านอนุสาวรีฯ” แห่งนี้ ได้มีผู้คนมากหน้าหลายตาแวะเวียนเข้ามาซักถามปัญหาการปฏิบัติธรรม, การรับฟังธรรมข้อคิดต่าง ๆ ตลอดจนได้รับรู้รับฟังเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับปฏิปทาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ กับพระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ
            หลายท่านไม่มีโอกาสรับฟังนาน ๆ หลายท่านไม่มีโอกาสบันทึกจดจำ และหลายท่านคงคิดเหมือนกันว่า เสียดายความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ ที่ผ่านการปฏิบัติผ่านการสั่งสมประสบการณ์และผ่านความทรงจำจากพระเล็กสุุธมฺมปญฺโญ
            นี่จึงเป็นที่มาของหนังสือ “กระโถนข้างธรรมาสน์” ที่ปรากฏสู่สายตาท่านทั้งหลายขณะนี้ ที่ “เรา” คณะผู้จัดทำ คณะเล็ก ๆ ได้รวมตัวกันขึ้น เพือ่เก็บรวมสิ่งตกหล่นเหล่านี้ และถ่ายทอดเป็นตัวอักษร สู่สายตาท่านทั้งหลาย
            “เรา” ทำหน้าที่เพียงแค่การเก็บรวมสิ่งตกหล่นเหล่านี้และสื่อสาร ไปสู่ท่านทั้งหลายเท่านั้น ส่วนประโยชน์อันจะพึงได้ มากน้อยแค่ไหน? คงเป็นเรื่องที่แต่ละท่านจะค้นหาและเก็บเอาไปกันเอง
            หากผลแห่งการกระทำ ที่ “เรา” คณะผู้จัดทำ ได้กระทำผ่านสมมติแห่งโลกที่เรียกว่า “หนังสือกระโถนข้างธรรมาสน์” นี้ ....จะมีผลแห่งความดีอยู่บ้าง... ก็มิได้หวังการขอบคุณหรือการชื่นชมจากใคร แต่ประการใด หวังแต่เพียงเป็นส่วนหนึ่งในการทดแทนและบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่ ของคุณพระรัตนตรัย ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน โดยเฉพาะหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ พ่อ....ผู้เป็นที่รักเคารพยิ่งของลูกทุกคน ที่ทำให้เราได้มีโอกาสสัมผัสอรรถรสแห่งธรรมในชาตินี้ ซึ่งสิ่งที่เราทำขึ้นนี้คงเป็นเพียงเศษเสี้ยวธุลีของความยากลำบาก ความเสียสละ และความเมตตาที่ทุกพระองค์ทุกท่าน มีต่อเราทั้งหลาย
            และที่สุดขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาทุกประการที่ พระเล็ก สุธมฺมปญฺโญ มีต่อพวกเรา และให้เราได้มีโอกาสทำงานชิ้นนี้

คณะผู้จัดทำ